Phần mềm âm nhạc SoundCloud

Phần mềm âm nhạc SoundCloud

SoundCloud cung cấp tài khoản miễn phí cho mọi người sáng tạo nghiệp dư, với người dùng cao cấp hơn có thể nâng cấp lên tài khoản phí bảo hiểm cho các tính năng tiên tiến như thống kê, phân phối kiểm soát và xây dựng thương hiệu tùy chỉnh.

SoundCloud có thể được truy cập bất cứ nơi nào bằng cách sử dụng iPhone và Android ứng dụng chính thức, cũng như hàng trăm sáng tạo và ứng dụng chia sẻ được xây dựng trên nền tảng SoundCloud.